.

Uit elkaar gaan

Bij echtscheiding heeft uw ex-partner wettelijk recht op een deel van uw pensioen. Hoe die verdeling in zijn werk gaat is in de wet vastgelegd. Bij de verdeling gaat het om twee pensioensoorten:

U kunt er bij uw scheiding overigens gezamenlijk voor kiezen van de wet af te wijken en andere afspraken te maken, voor zowel het partner- als het ouderdomspensioen. Zie hieronder.

Partnerpensioen
Uw ex-partner heeft recht op partnerpensioen, maar alleen als dit een partnerpensioen op opbouwbasis betreft. Als uw partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, vervalt het recht voor uw ex-partner op dit pensioen. In uw pensioenregeling ziet u hoe dit in uw geval is geregeld. Dit geldt ook voor het eventuele partnerpensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd in zijn of haar pensioenregeling.

De wet bepaalt dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar uw ex-partner gaat. Dat partnerpensioen heet daarna het bijzonder partnerpensioen. Dat geldt bij een echtscheiding, maar ook bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap.

Als u hertrouwt, krijgt uw nieuwe partner dus niet uw hele partnerpensioen omdat uw ex-partner recht heeft op een deel daarvan. Het partnerpensioen voor uw nieuwe partner wordt hierdoor fors lager.

Ouderdomspensioen
Bij een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk (of geregistreerd partnerschap) heeft opgebouwd. Dit geldt zowel voor een echtscheiding als een scheiding van tafel en bed. In de wet wordt dit recht ‘verevening’ genoemd.

Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen vanaf de datum dat u met pensioen gaat. Het wordt uitgekeerd zolang u beiden in leven bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u zijn of haar deel er weer bij. Als u eerder overlijdt dan uw ex-partner, stopt de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen aan hem of haar ook.

Meld een scheiding binnen twee jaar
Als u de scheiding binnen twee jaar meldt aan uw pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan uw ex-partner uitbetalen. Dus zonder uw tussenkomst.

Als u de scheiding pas na twee jaar meldt, vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Dan moet u volgens de wet het deel van het ouderdomspensioen voor uw partner zelf uitbetalen.

Conversie
U mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw pensioen niet te verdelen. In veel pensioenregelingen staat dat dit moet worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een advocaat of notaris kan u daarbij helpen.

Ook kunt u voor conversie kiezen. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner. Hiermee kan de ex-partner zelf bepalen wanneer het pensioen ingaat, maar hij of zij moet dus wel volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien.

Een nadeel van conversie is dat u na overlijden van uw ex-partner niet uw volledige ouderdomspensioen krijgt. U doet bij conversie namelijk definitief afstand van de helft van uw ouderdomspensioen. 

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...