.

Overlijden

De meeste pensioenregelingen kennen een partnerpensioen (in sommige pensioenregelingen heet dat nabestaandenpensioen). Dat pensioen is bestemd voor uw partner als u overlijdt. Het partnerpensioen is meestal 70% van uw ouderdomspensioen. In sommige pensioenregelingen bestaat een verschil tussen de hoogte van het partnerpensioen als u overlijdt vóór de pensioendatum en als u overlijdt ná de pensioendatum.

Kijk voor de hoogte van het partnerpensioen op uw pensioenoverzicht of op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Wie is uw partner in uw pensioenregeling?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kent uw pensioenregeling het partnerpensioen automatisch aan uw partner toe. Dat geldt niet automatisch voor degene met wie u samenwoont. Uw pensioenuitvoerder kan u informeren over hoe u uw partner in dat geval kunt aanmelden. Ga ook na hoe dit geregeld is in de pensioenregeling van uw partner.

Gaat u na uw pensioendatum trouwen of samenwonen? Dan is er voor uw partner geen recht op partnerpensioen. Datzelfde geldt als u uw partnerpensioen heeft ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

Partnerpensioen na scheiding

Bent u ooit gescheiden en heeft u een het deel van het partnerpensioen moeten afstaan aan uw ex-partner? Let er dan op dat het partnerpensioen voor uw huidige partner lager is. Als uw nieuwe partner volledig van uw inkomen afhankelijk is, is het raadzaam iets te regelen voor hem of haar. Let op: op Mijnpensioenoverzicht.nl is niet altijd rekening gehouden met de gevolgen van echtscheiding. 

Een te laag partnerpensioen

Stel dat uw gezin (voor een deel) afhankelijk is van uw inkomen en het partnerpensioen na uw overlijden niet hoog genoeg is om van rond te komen. Dan kunt u zelf maatregelen nemen, zoals extra partnerpensioen verzekeren of extra bijsparen. Zie Aanvullend sparen voor een aantal oplossingen.

Bijzonder partnerpensioen bij overlijden van de ex-partner

Had uw ex-partner een pensioenregeling waarin partnerpensioen werd opgebouwd? Dan geldt bij sommige pensioenregelingen dat u recht kunt hebben op een bijzonder partnerpensioen. U heeft mogelijk recht op een bijzonder partnerpensioen als:

  • u gescheiden bent ; of
  • u samenwoonde en u was door uw overleden ex-partner aangemeld als partner bij zijn pensioenuitvoerder.

U heeft meestal geen recht op een bijzonder partnerpensioen in de volgende situaties:

  • Het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling van uw ex-partner was op risicobasis verzekerd.
  • Uw ex-partner heeft voor of tijdens uw relatie bij de pensioenuitvoerder geen pensioen opgebouwd.
  • U woonde samen, maar uw ex-partner heeft dit niet aan zijn pensioenuitvoerder doorgegeven.
  • U heeft met uw ex-partner bij het beëindigen van de relatie afgesproken dat u geen bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt.

Algemene Nabestaandenwet

Als u overlijdt en uw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, heeft hij of zij onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet, de Anw. Uw partner moet bijvoorbeeld zorgen voor een of meer kinderen onder de 18 of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de Anw hangt samen met uw leefsituatie en eigen inkomsten. Meer informatie over Anw vindt u op de SVB-website.

Verandert u van baan?

Als u van baan verandert, houdt u recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd. Maar let op: als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, vervalt het bij ontslag. Bij wisseling van baan heeft u dan een tekort aan partnerpensioen. U kunt er wel voor kiezen om bij uw ontslag een deel van uw ouderdomspensioen om te ruilen in partnerpensioen.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...