.

Begrippen K-O

A-E F-J K-O P-T U-Z

Kapitaaldekking

Bij kapitaaldekking wordt er meteen voor een pensioenaanspraak geld opzij gezet om later het pensioen te kunnen betalen. De pensioenpremies worden gespaard en belegd. Voor iedere deelnemer bouwt de pensioenuitvoerder zo het kapitaal op dat nodig is om later het pensioen uit te betalen.

 

Kapitaalovereenkomst
Een kapitaalovereenkomst is een overeenkomst tussen u en uw werkgever. De werkgever zegt toe dat op de pensioendatum een vast kapitaal beschikbaar is, waarvoor een pensioenuitkering moet worden aangekocht.

 

Keuzerecht
Het recht om uiterlijk op de pensioendatum het opgebouwde partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen of in een ouderdomspensioen dat eerder ingaat. Ook andersom geldt dat een deel van het ouderdomspensioen kan worden omgezet in partnerpensioen.

 

Kifid
Kifid is de afkorting voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Hier kunt u terecht met klachten over een financieel product of een financiële dienst.

 

Klacht
Bent u het niet eens met een beslissing van uw pensioenuitvoerder? Geef dit dan aan in een officiële klacht bij uw pensioenuitvoerder. Komt u er samen met uw pensioenuitvoerder niet uit? Stap dan naar de geschillencommissie of Ombudsman Pensioenen.

 

Knipbepaling
Een bepaling waarbij het pensioen in twee delen wordt geknipt. De knipbetaling wordt toegepast bij een behoorlijke verhoging of verlaging van het pensioengevend salaris. De knip zorgt ervoor dat de opbouw van het verhoogde pensioendeel in een eindloonregeling beperkt blijft en niet over de hele pensioenopbouw doorwerkt.

 

Levensverzekeraar
Een verzekeringsmaatschappij die lijfrenteverzekeringen aanbiedt.

 

Lijfrente
Lijfrente is een bedrag dat meestal maandelijks uitgekeerd wordt tot het overlijden. Het is te vergelijken met een uitkering uit een pensioenregeling. Lijfrente kan opgebouwd worden door premies te betalen. De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen.

 

Lijfrentepremieaftrek
De premies voor een lijfrenteverzekering, een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrekening kunnen onder bepaalde voorwaarden van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Over de lijfrente-uitkering moet wel belasting worden betaald.

 

Lijfrentespaarrekening
Zie banksparen.

 

Medezeggenschap
De mogelijkheid van (oud-)deelnemers of gepensioneerden om inspraak te hebben bij de uitvoering van de pensioenregeling.

 

Middelloonregeling
Een regeling waarbij het pensioen elk jaar wordt berekend aan de hand van het salaris in dat jaar. Het pensioen dat in de jaren ervoor is opgebouwd wordt niet aangepast aan het nieuwe salaris. Wel wordt het pensioen in een middelloonregeling meestal geïndexeerd (zie ook: indexering). Daarmee wordt de koopkracht van het pensioen behouden. Er zijn altijd bepaalde voorwaarden aan indexering verbonden. Zo wordt er niet of minder geïndexeerd als er niet voldoende geld is.

 

Nabestaandenlijfrente
Deze lijfrente is bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De lijfrente kan alleen ingaan na het overlijden van de persoon die verzekerd was.

 

Nabestaandenoverbruggingspensioen
Een tijdelijke verhoging van het partnerpensioen voor uw partner. Het kan bedoeld zijn om het hogere belastingtarief en de hogere sociale premies vóór de AOW-leeftijd te compenseren of om het gemis van een Anw-uitkering te compenseren.

 

Nabestaandenpensioen
Wanneer een deelnemer aan de pensioenregeling overlijdt, wordt er –meestal levenslang- een nabestaandenpensioen uitgekeerd aan de partner (of kinderen) van deze deelnemer. Het is een verzamelnaam voor weduwen-, weduwnaars-, wezen- en partnerpensioen.

 

Niet-actieve deelnemer
Een deelnemer die bijvoorbeeld stopt met werken en niet langer pensioen opbouwt, is een niet-actieve deelnemer, ook wel slaper genoemd.

 

Objectieve rechtvaardiging
Een goede reden van de werkgever om een toegestaan onderscheid te maken een pensioenregeling naar bijvoorbeeld leeftijd of geslacht.

 

Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten over pensioenuitvoerders.

 

Omkeerregel
De omkeerregel is een term uit het belastingrecht. Het betekent dat de belastingheffing is omgekeerd. De ingehouden premies en de aanspraak zijn niet belast. De pensioenuitkering is wel belast.

 

Omslagstelsel
De premies voor bijvoorbeeld AOW en Vut die werkende mensen afdragen, worden in hetzelfde jaar gebruikt om uitkeringen te betalen aan pensioengerechtigden. Dit systeem geldt niet voor pensioenen van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.

 

Ondernemer
Een persoon die niet in dienstverband werkt, maar die een eigen bedrijf heeft of als zelfstandige werkt. Een ZZP-er is ook een ondernemer.

 

Ondernemingspensioenfonds
Een pensioenfonds dat is verbonden aan één of meer ondernemingen die bij elkaar horen, meestal in een holding. Dit is niet hetzelfde als een bedrijfstakpensioenfonds.

 

Ondernemingsraad
Een ondernemingsraad komt op voor de wensen en belangen van het personeel in een onderneming.

 

Ontslagrechten
De pensioenaanspraken die u heeft opgebouwd en die blijven bestaan na ontslag.

 

Opbouw partnerpensioen
Een pensioen dat wordt opgebouwd voor het risico van overlijden. Als de opbouw stopt, blijft de aanspraak op dit pensioen bestaan. Op het moment dat de gewezen deelnemer overlijdt, krijgt de nabestaande recht op partnerpensioen.

 

Opbouwpercentage
Het percentage van de pensioengrondslag dat per jaar aan pensioen voor een middelloon- of eindloonregeling wordt opgebouwd.

 

Opbouwregeling
In de middelloon- of opbouwregeling wordt de pensioenopbouw per jaar berekend over het salaris dat in dat jaar is verdiend.

 

Opgebouwd pensioen
Het opgebouwde pensioen is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot een bepaalde datum heeft opgebouwd.

 

Oudedagslijfrente
Deze lijfrente is bedoeld als een levenslange ouderdomsvoorziening.

 

Oudedagsreserve
De oudedagsreserve is het deel van de winst dat een ondernemer mag reserveren voor de oudedagsvoorziening. Doordat een deel van de winst wordt gereserveerd, wordt de belastingheffing over dat deel uitgesteld. Dit levert een belastingvoordeel op korte termijn op.

 

Ouderdomspensioen
Financiële voorziening voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Meestal maandelijks uitgekeerd vanaf de pensioendatum tot de datum van overlijden. Naast het levenslange pensioen bestaat er ook tijdelijk ouderdomspensioen.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...