.

Begrippen A-E

A-E F-J K-O P-T U-Z

A-factor
De factor die de hoogte van de pensioenaangroei aangeeft in een bepaald jaar. De pensioenuitvoerder moet elk jaar de A-factor opgeven. De A-factor is nodig om de fiscale jaarruimte te berekenen voor de aftrek van betaalde lijfrentepremies.

 

Actieve deelnemer
De werknemer die pensioen opbouwt in de pensioenregeling.

 

Actuariële korting
Als u het pensioen eerder in laat gaan dan de officiële ingangsdatum, dan geldt er een actuariële korting. Het pensioen moet dan opnieuw worden berekend. Het pensioen wordt verlaagd doordat het eerder ingaat. Bij deze nieuwe berekening wordt er rekening gehouden met rentecijfers en sterftekansen.

 

Afkoop
Bij afkoop wordt het pensioenbedrag in één keer uitgekeerd in plaats van maandelijks.

 

Algemene nabestaandenwet (Anw)
De Anw is een sociale zekerheidswet. Als uw partner overlijdt, kunt u recht hebben op financiële  ondersteuning. Dit wordt de Anw-nabestaandenuitkering genoemd. Om te bepalen of u daar recht op heeft, wordt gekeken naar uw inkomen en uw leeftijd, de gezinssamenstelling of de mate van arbeidsongeschiktheid. Kinderen kunnen tot een bepaalde leeftijd een wezenuitkering krijgen als ze geen ouders meer hebben.

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is een sociale zekerheidswet die het basispensioen regelt voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. U krijgt een AOW-pensioen als u verzekerd bent geweest. Niet iedereen krijgt evenveel AOW. Het ligt eraan hoeveel AOW u heeft opgebouwd en of u alleen woont of met iemand samen. Heeft u tussen uw aanvangsleeftijd en uw AOW-leeftijd 50 jaar in Nederland gewoond? Dan krijgt u het maximale pensioen (2% per jaar). Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Mogelijk heeft u in die periode geen AOW opgebouwd.

 

Alleenstaande

Een alleenstaande is iemand die niet samenwoont en niet getrouwd is. Bent u wel getrouwd, maar leeft u duurzaam gescheiden? Dan wordt u ook een alleenstaande genoemd. De betekenis van ‘alleenstaande’ kan per pensioenuitvoerder verschillend zijn. Op onze site vindt u meer informatie over trouwen of samenwonen, of over scheiding of uit elkaar gaan.

 

AOW
AOW is de afkorting van Algemene Ouderdomswet. De AOW is het basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

 

AOW-leeftijd
De leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat.  De AOW-leeftijd wordt elk jaar met stappen verhoogd en is daardoor niet voor iedereen hetzelfde. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Pensioen dat uitgekeerd wordt als iemand arbeidsongeschikt wordt. Voor werknemers is er de WIA. De WIA stopt op het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. In sommige pensioenregelingen is er een aanvulling op de WIA-uitkering beschikbaar. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt uiterlijk op het moment dat u de pensioenleeftijd bereikt.

 

Aspirant-deelnemer
Een aspirant-deelnemer is iemand die nog niet aan alle voorwaarden voldoet om mee te kunnen doen aan de pensioenregeling. Bijvoorbeeld omdat die persoon te jong is. Iemand jonger dan 21 jaar kan nog niet meedoen aan de pensioenregeling.

 

Backservice
De pensioenopbouw wordt verhoogd. Backservice wordt alleen toegepast bij een eindloonregeling. Gaat het salaris omhoog? Dan moet het pensioen dat in het verleden is opgebouwd ook worden verhoogd.

 

Banksparen
Banksparen kan via een bank. U spaart dan zelf een bedrag dat u omzet in een lijfrente zodra u met pensioen wilt gaan.

 

Bedrijfstakpensioenfonds
Een pensioenfonds dat werkzaam is in één of meer bedrijfstakken. Een bedrijfstak bestaat uit meerdere bedrijven die hetzelfde product of dezelfde dienst leveren. Meestal zijn alle bedrijven uit de bedrijfstak verplicht om deel te nemen aan hetzelfde pensioenfonds. De pensioenen van alle werknemers en soms ook van zelfstandigen zijn dan ondergebracht bij dit bedrijfstakpensioenfonds.

 

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Een dekkingsgraad geeft informatie over de financiële positie van pensioenfondsen.

 

Bereikbaar pensioen
Het pensioen dat behaald kan worden als u  tot uw pensioenleeftijd deelneemt aan de pensioenregeling. Het bereikbaar pensioen is te vinden op het uniform pensioenoverzicht. Het partnerpensioen wordt vaak vastgesteld op basis van het bereikbaar pensioen.

 

Beroepspensioenfonds
Pensioenfonds voor een groep mensen met een bepaald beroep, zoals huisartsen of fysiotherapeuten. Is er een beroepspensioenfonds? Dan moeten alle mensen met dat beroep zich bij het beroepspensioenfonds aansluiten.

 

Beschikbarepremieregeling
De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever elk jaar een premie betaalt aan de pensioenuitvoerder. Soms draagt de werknemer ook bij, afhankelijk van de afspraken. Met de premie wordt een pensioen opgebouwd. Hoe dit gebeurt, verschilt per pensioenregeling. De premie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een pensioen aan te kopen, om een gegarandeerd pensioenkapitaal te verzekeren of om te beleggen. Op de datum dat het pensioen ingaat, moet het kapitaal worden gebruikt voor de aankoop van pensioen. De premie en de tarieven voor inkoop van pensioen bepalen hoe hoog het pensioen is. Als de premie wordt belegd, is de hoogte van het pensioen ook afhankelijk van de behaalde beleggingsopbrengsten. De precieze hoogte van het pensioen wordt pas bekend op het moment dat iemand met pensioen gaat.

 

Bestuur
Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties) en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden.

 

Bijsparen
De mogelijkheid om vrijwillig extra pensioengeld te storten in de pensioenregeling.

 

Bijzonder partnerpensioen
Het partnerpensioen waarop de ex-partner recht kan hebben na een scheiding.

 

Bijzonder weduwen- en weduwnaarspensioen
Het pensioen waarop iemand na een scheiding recht kan hebben wanneer de ex-partner overlijdt.

 

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat betekent of u getrouwd bent, niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Uw pensioen kan afhankelijk zijn van uw burgerlijke staat. Het recht op nabestaandenpensioen kan ook afhankelijk zijn van uw burgerlijke staat.

 

Cafetariasysteem
Een pensioensysteem waarbij u keuzes kunt maken in pensioenvormen en pensioenhoogtes. Zo kunt u bijvoorbeeld vooraf kiezen voor een hoger nabestaandenpensioen of een hoger arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Carrièresprong
Een hoger salaris door wisseling van functie of baan.

 

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens beschermt de rechten van de mens in Nederland. Haar wettelijke taak is schendingen van mensenrechten te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer er een verboden onderscheid wordt gemaakt, zoals op basis van leeftijd, geslacht of burgerlijke staat. Denkt u dat er zo’n verboden onderscheid wordt gemaakt in uw pensioenregeling? Dan kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

 

Combinatieregeling
In een combinatieregeling is er een mix van twee verschillende pensioensystemen. Een eerste voorbeeld is een combinatie van een eindloonsysteem en een beschikbare-premieregeling. Een tweede voorbeeld is een combinatie van  middelloonsysteem en een beschikbare-premieregeling. Meestal geldt het ene pensioensysteem tot een bepaald salarisniveau, en het andere pensioensysteem voor het gedeelte daarboven.

 

Conversie
De omzetting van een pensioensoort in een andere pensioensoort. Er kunnen ook meerdere pensioenen worden omgezet. Omzetting gebeurt bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Er kan dan worden afgesproken dat de pensioenen van de ex-partner worden omgezet in één pensioen voor de ex-partner. Bijvoorbeeld een deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen.

 

Deelnemer
De werknemer die meedoet aan de pensioenregeling en pensioenrechten opbouwt bij een pensioenfonds of levensverzekeringsmaatschappij.

 

Deelnemersraad
Onderdeel binnen een pensioenfonds dat advies geeft aan het bestuur van dat fonds. Als 5% van alle (ex-)deelnemers vraagt om een deelnemersraad, dan moet de deelnemersraad worden opgericht. Het bestuur van het pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad oprichten.

 

Deelnemingsjaren
Het aantal jaren dat u meedoet aan een pensioenregeling. U bouwt dan pensioen op. Deelnemingsjaren worden ook wel dienstjaren genoemd.

 

Deelnemingsjarenpensioen
Een deelnemingsjarenpensioen biedt de mogelijkheid om aanvullend ouderdomspensioen te sparen zodat werknemers na 41 deelnemersjaren met pensioen kunnen gaan, ook al ligt deze datum voor de AOW-leeftijd. Het deelnemingsjarenpensioen moet tegelijk ingaan met het reguliere ouderdomspensioen. Dit is vastgelegd in artikel 18e van de wet Loonbelasting 1964.

Niet iedere pensioenregeling kent een 40-deelnemingsjarenpensioen. Als iemand op zijn 63e 40 deelnemingsjaren achter de rug heeft, mag een 40-deelnemingsjarenpensioen worden toegezegd. Voorwaarde is dan dat  het ouderdomspensioen dat  eerder ingaat minder bedraagt dan 70% van het inkomen. Met het 40-deelnemingsjarenpensioen vult u het ouderdomspensioen aan tot 70% van het inkomen. Het 40-deelnemingsjarenpensioen is een levenslange aanvulling op het gewone ouderdomspensioen.

 

Deeltijdpensioen
Dit is een vorm van (vervroegde) pensionering, waarbij u voor een deel met pensioen gaat en voor een deel blijft werken.

 

Deeltijdwerker
bent een deeltijdwerker als u minder uren per week werkt dan normaal is in de organisatie. Bijvoorbeeld als u 24 uur per week werkt, in plaats van 36 uur. U neemt als deeltijdwerker ook deel aan de pensioenregeling. U mag dus niet uitgesloten worden van de pensioenregeling.

 

Dekkingsgraad
 De dekkingsgraad laat zien wat de financiële positie is van het pensioenfonds. Het is de mate waarin een pensioenfonds in staat is om haar verplichtingen te kunnen doen. De dekkingsgraad wordt berekend door de actuele waarde van beleggingen te delen door de contante waarde van de pensioenverplichtingen.

 

Demotie
Een verandering van een hogere functie naar een lagere functie (het tegenovergestelde van promotie). Het salaris wordt dan lager

 

Detacheringsverklaring
 Een verklaring dat u in Nederland verzekerd blijft voor de AOW en de Anw, hoewel u tijdelijk buiten Nederland werkt.

 

Dienstjaar
Het aantal jaren dat u meedoet aan een pensioenregeling. U bouwt dan pensioen op. Dienstjaren worden ook wel deelnemingsjaren genoemd.

 

Discriminatie
Discriminatie betekent dat mensen verschillend worden behandeld. Er wordt dan een onderscheid gemaakt vanwege bepaalde kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn: geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Het is meestal verboden om een onderscheid te maken op basis van die kenmerken. Er zijn wel enkele uitzonderingen vastgelegd in de wet. Ook kan bij sommige discriminatiegronden het onderscheid objectief worden gerechtvaardigd.

 

Doorsneepremie
Een premie die hetzelfde is vastgesteld voor een bepaalde groep zonder rekening te houden met individuele verschillen in leeftijd, burgerlijke staat of geslacht.

 

Eindloonregeling
Een soort pensioenregeling. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op het salaris dat werd verdiend net voor de pensioendatum. Als er een salarisverhoging plaatsvindt, wordt het pensioen dat al is opgebouwd aangepast aan het nieuwe salarisniveau.

 

Ex-echtgenoot
De persoon die gescheiden is van zijn of haar echtgenoot. Ook een ex-echtgenoot kan recht hebben op een deel van de opgebouwde pensioenrechten.

 

Ex-partner
De persoon die niet meer de partner is. Het begrip ex-partner wordt ook wel gebruikt voor het begrip ex-echtgenoot. Ook een ex-partner kan recht hebben op een deel van de opgebouwde pensioenrechten.

 

Excedentregeling
Een aanvullende pensioenregeling. Deze regeling geldt voor mensen die meer verdienen dan het salarismaximum dat in de gewone pensioenregeling is vastgesteld. Met deze aanvullende regeling kan ook pensioen opgebouwd worden boven het salarismaximum.

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...